REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ „BONUSY ZA WIZYTÓWKI 2019”

(dalej „REGULAMIN”)

NAZWA LOTERII, ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII
1

 1. Organizatorem loterii fantowej pod nazwą „Bonusy za wizytówki 2019” (dalej „Loteria”) jest Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
  z siedzibą w Przemyślu (37-700 Przemyśl) przy ul. Opalińskiego 11 lok. 38, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391580, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP 7262649283 (dalej „Organizator”).
 2. Loteria trwać będzie od 12.08.2019 r. godz. 00:00 do 18.08.2019 r. godz. 13:00.
 3. Loteria urządzana jest na terenie całego kraju.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII
2

 1. Uczestnikiem Loterii może być każdy z członków zwyczajnych Organizatora, wywiązujący się sumiennie i terminowo ze swoich obowiązków członka zwyczajnego (dalej „Uczestnik”), który do 14 sierpnia 2019 roku umieści swoją wizytówkę na stronie internetowej Organizatora pod adresem ssrw.pl.
 2. Uczestnikami Loterii nie mogą być przedstawiciele Organizatora biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.
 3. Uczestnik może brać udział w Loterii tylko jednokrotnie.
 4. Nabycie prawa do udziału w Loterii jest bezpłatne i uzależnione jedynie od spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu.

NAGRODY
3

 1. Nagrodami w Loterii są:
  1. Pierwsza nagroda: Szlifierka Festool  o wartości 1.300,00 złotych,
  2. Druga nagroda: Otwornice/koronki o wartości 840,00 złotych,
  3. Trzecia nagroda: maszynka Sigma o wartości 525,14 złotych,
  4. Czwarta nagroda: zestaw pacek Tebo o wartości 250,00 złotych,
  5. Piąta nagroda: tarcze 5 sztuk o łącznej wartości 419,87 złotych,
  6. Szósta nagroda: packi do zmywania 5 sztuk o łącznej wartości 180,38 złotych,
  7. Siódma nagroda: toaleta budowlana 3 sztuki o łącznej wartości 150 złotych,
 2. Łączna wartość puli nagród wynosi 3.665,39 (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć oraz 39/100) złotych.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.
 5. W związku z tym, że udział w Loterii jest bezpłatny, Organizator nie określa procentowej wartości nagród w stosunku do łącznej ceny losów/kuponów.

ZASADY LOTERII
4

 1. Możliwość wzięcia udziału w Loterii ma każdy Uczestnik, który spełnił warunki określone w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 2. W dniu 16 sierpnia 2019 roku Organizator zweryfikuje, którzy członkowie zwyczajni Organizatora spełnili warunki określone w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz sporządzi listę Uczestników, przypisując każdemu z nich kolejny numer poczynając od 01. W tym samym dniu lista zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora, w taki sposób, że dostęp do niej będą mieli tylko członkowie Organizatora.
 3. Organizator przygotuje kartony (kupony loteryjne) według wzoru, stanowiącego załącznik do Regulaminu, oznaczone kolejnymi numerami poczynając od 01, w takiej ilości i kolejności, jak na liście Uczestników, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Losowanie odbędzie się w miejscowości Harta (36-067), Harta 144 w dniu 18.08.2019 i rozpocznie się o godzinie 13:00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych, które zostaną przez Organizatora wrzucone do wspólnego pojemnika i wymieszane.
 5. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Bonusy za wizytówki 2019” powołanej przez Organizatora.
 6. Nagrody będą przyznawane w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostaną wylosowane trzy osoby, z których każda otrzyma nagrodę siódmą, następnie zostanie wylosowanych pięć osób, z których każda otrzyma nagrodę szóstą, po tym zostanie wylosowanych pięć osób, z których każda otrzyma nagrodę piątą, a następnie będą kolejno losowane osoby, które otrzymają nagrody od czwartej do pierwszej.
 7. Numer kuponu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu. Zwycięzca winien zgłosić się do końca trwania losowania Loterii.
 8. W przypadku, gdy zwycięzca nie będzie obecny podczas losowania i/lub nie zgłosi się, w czasie określonym w ust. 6 powyżej, Organizator do dnia 01 września 2019 roku poinformuje wylosowaną osobę przesyłając jej wiadomość email.
 9. Numery zwycięskich kuponów loteryjnych ogłoszone będą także na stronie internetowej Organizatora.

ODBIÓR NAGRÓD
5

 1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 15 września 2019 roku w siedzibie Organizatora.
 2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie, nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.

SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI ORGANIZOWANEJ LOTERII FANTOWEJ
6

 1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Bonusy za wizytówki 2019”.
 2. Komisja Loterii „Bonusy za wizytówki 2019” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7

 1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć na piśmie z podaniem imienia
  i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.
 3. Reklamacje należy wnieść w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, które jest przedmiotem reklamacji, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania pisma w placówce pocztowej.
 4. Wniesiona reklamacja zostaje rozpoznana przez Komisję Loterii w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora, a Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpoznania reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przez Komisję Loterii w przedmiocie zasadności reklamacji.
 5. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
8

 1. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
  z Regulaminem i wyraża zgodę na zasady w nim określone.
 2. Uczestnik może zapoznać się z Regulaminem w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
comments