I Preambuła i definicje

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu SSRW.PL, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Stowarzyszenia.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w SSRW.PL prawa i obowiązki SSRW.PL oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności SSRW z tytułu świadczenia usług
  2. SSRW - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych z siedzibą w Przemyślu (37-700 Przemyśl) na ulicy Opalińskiego 11/38, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS:0000391580, REGON 101262800, NIP 7262649283
  3. SSRW.PL - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.ssrw.pl wraz z zintegrowanymi odrębnymi platformami; jedynym właścicielem SSRW.PL jest Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
  4. Forum - należy przez to rozumieć internetowa platforma zintegrowana z serwisem SSRW.PL służąca do wymiany zdań i komunikacji pomiędzy użytkownikami podzielona na kategorie tematyczne dostępna pod adresem www.ssrw.pl/forum
  5. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez SSRW w ramach serwisu SSRW.PL
  6. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w SSRW.PL, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu
  7. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych SSRW.PL wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta
  8. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez SSRW, odpowiedzialne za prowadzenie SSRW.PL, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników
  9. Moderatorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez administratorów, odpowiedzialne za pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników

§3

SSRW.PL jest serwisem umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, opinii, myśli i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 4

Użytkownikiem SSRW.PL może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która wypełniła i przesłała do Zarządu Krajowego deklarację członkowską.

§ 5

Osoba fizyczna może być Użytkownikiem SSRW.PL, o ile:

  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
  2. Uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych

§ 6

  1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania
  2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody

§ 7

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez SSRW w ramach SSRW.PL. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto
  2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony
  3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym
  4. SSRW rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów
  5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez:
    • zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom
  6.  W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 7 ust. 5 pkt. 1), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny
  7. SSRW zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla SSRW.PL

§ 8

  1. Dostęp do większości usług SSRW.PL jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji i publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu oraz korzystanie z platformy Forum
  2. SSRW zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach SSRW.PL. SSRW zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej
  3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody
  4. W chwili obecnej jedyną usługą w serwisie, która wiąże się z kosztami jest posiadanie wizytówki reklamowej. Nie są to jednak koszty dodatkowe tylko przywilej dla członków opłacających składki na SSRW

§ 9

SSRW zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania SSRW.PL, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do SSRW.PL oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem SSRW.

§ 10

Użytkownik udziela SSRW prawa do wyświetlania mu ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

§ 11

SSRW.PL ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 12

Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez SSRW w ramach SSRW.PL, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 13

SSRW.PL jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 14

Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:

  1. Udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu
  2. Udostępnienie Użytkownikowi możliwości dyskusji na forum
  3. Umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie
  4. Umożliwienie Użytkownikowi tworzenia wizytówki reklamowej
  5. Umożliwienie Użytkownikowi zdobywania punktów i podnoszenie rangi profilu

III Rejestracja i Konto

§ 15

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://www.ssrw.pl/component/users/?view=registration

§ 16

W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika (login), adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie miejscowości oraz telefonu. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 17

Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 18

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:

  1. Wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości
  2. Zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy
  3. Skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 7. ust. 3 i 4

§ 19

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 20

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w SSRW.PL. SSRW przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 21

Zrealizowanie procedury rejestracji w SSRW.PL, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

  1. Zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu
  2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu
  3. Potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym
  4. Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce SSRW.PL, przerwach technicznych w działaniu SSRW.PL, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach

§ 22

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 23

Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 24

Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§ 25

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Dariusz Roj z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Opalińskiego 11/38 (37-700 Przemyśl). SSRW przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika SSRW przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym SSRW.PL, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez SSRW w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 26

SSRW przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności SSRW.PL stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 27

Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez SSRW lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

V Korzystanie z usług SSRW świadczonych w ramach SSRW.PL

§ 28

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie SSRW.PL. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 29

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

  1. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie SSRW.PL oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników
  2. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób
  3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 30

Zabrania się umieszczania na Forum i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. Oprogramowania objętego prawami innych osób oraz linków umożliwiających pobranie i dostęp do tego oprogramowania - bez właściwego upoważnienia
  2. Oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych
  3. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej
  4. Reklamowania przedsięwzięć komercyjnych i aukcji nie związanych z tematyką Forum
  5. Bezpośredniego i natarczywego reklamowania produktów oraz firm nie związanych umową partnerską ze Stowarzyszeniem
  6. Rozpowszechniać informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd
  7. Przekształcać dyskusji w kłótnie, w których sięga się po argumenty pozamerytoryczne i nie okazuje szacunku adwersarzowi. Takie dyskusje będą zamykane lub kasowane
  8. Wysyłać jednego postu na kilku forach. Należy respektować podział tematyczny
  9. Używać wulgarnych i niecenzuralnych słów
  10. Publikowania wpisów nie na temat, powielania na Forum istniejących już wątków, mnożenia (nabijania) Postów (czyli pisania jednego pod drugim, zamiast korzystania z możliwości edycji). Dopuszczalne jest umieszczania posta pod swoim postem w następujących przypadkach:
    • kiedy przycisk edycji postu jest już niewidoczny
    • kiedy Użytkownik chce odpowiedzieć z cytatem na kilka postów
    • w tematach specjalnych służących do informowania Użytkowników 
  11. Zakazuje się kopiowania i publikacji treści z Forum na inne fora (jest to Forum częściowo zamknięte)
  12. Zabrania się dyskusji na forach zewnętrznych na tematy związane ze Stowarzyszeniem, które w jakikolwiek sposób miały by podważać Jego dobre imię

§ 31

Ogólnie przyjęte zasady, które należy przestrzegać przy pisaniu postów:

  1. Nie pisać wielkimi literami, bo w Sieci jest to traktowane jako KRZYK. Zastanów się, czy musisz PODNOSIĆ GŁOS, aby zostać usłyszanym
  2. Nie publikować danych osobowych, teleadresowych oraz korespondencji lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych
  3. Nie wytwarzać niepotrzebnego ruchu na forum przez wypowiedzi typu "zgadzam się", "też tak uważam" i innych, które nie wnoszą  do dyskusji nic nowego
  4. Jeżeli nie zgadzamy się z wypowiedzią poprzednika np. z powodu, że w aktach prawnych jest inaczej, to podajmy dokładny nr aktu prawnego i jeśli to możliwe do postu załączmy cytat z paragrafu lub punktu
  5. Jeżeli nie zgadzamy się z wypowiedzią poprzednika np. z powodu, że my to wykonujemy inaczej, to napiszmy, że naszym zdaniem lepiej byłoby to wykonać inaczej i uzasadnić dlaczego
  6. Nie należy dzielić jednej wypowiedzi na kilka postów, pisząc np. c.d. nastąpi. Proszę napisać cały post i dopiero go opublikować
  7. Przed napisaniem nowego tematu lub postu proszę sprawdzić, czy temat nie był już poruszany. Jeśli tak, warto się zapoznać ze znalezionymi wątkami, może znajduje się tam gotowa odpowiedź
  8. Proszę wybrać odpowiedni dział forum i kategorię
  9. Proszę wpisać krótką i odpowiadającą treści nazwę tematu (np. aby zapytać o problem związany z klejeniem płytek na tarasie, lepiej dać "Płytki na tarasie" niż "Mam pewien problem, proszę o pomoc", "Dziwna sprawa", itp)
  10. Przed wysłaniem proszę przeczytać jeszcze raz swój post, zastanowić się, czy na pewno właśnie to miał on zawierać, czy wypowiedź jest zrozumiała, czy kogoś nie obraża?
  11. Proszę pisać odpowiedzialnie, nie pod wpływem chwilowych emocji, proszę nie używać wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe. Proszę sprawdzić błędy ortograficzne
  12. Przy przygotowywaniu wypowiedzi w edytorze tekstu typu MS Word zalecane jest uważać na znaki specjalne typu cudzysłowy tzw. drukarskie, znaki wyliczenia, itp. Proszę używać czystego tekstu

§ 31

Zamieszczanie w SSRW.PL treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 32

Użytkownik w swoim Profilu może zamieszczać zdjęcia przedstawiające jego osobę. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie SSRW.PL. Zabrania się zamieszczania w Profilu zdjęć innych osób. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem SSRW.PL. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii.
Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 33

SSRW zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek SSRW.PL.

§ 34

Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

§ 35

Zabrania się wykorzystywania usług SSRW.PL, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 36

  1. Niechciane wiadomości prywatne i zaproszenia od Użytkownika można zgłosić do Administratora. Administrator podejmie odpowiednie kroki, aby sytuacja taka więcej się nie powtórzyła. Administracja może zablokować konto takiego Użytkownika na okres 7 dni i oznaczyć etykietą spamer
  2. Każde kolejne przewinienie Użytkownika jako spamera skutkować będzie wydłużeniem restrykcji określonej w ust. 1. o dodatkowe 7 dni
  3. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta

§ 37

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

§ 38

Na forum wyznaczeni są Moderatorzy. Odpowiadają oni za porządek na forum. Moderatorzy powinni informować o swoich działaniach.
Moderatorzy mają prawo:

  1. usuwać i przenosić posty
  2. usuwać i przenosić całe tematy
  3. usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane w postach

§ 39

Użytkownik zamieszczający na forum materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem SSRW z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z SSRW.PL bez podania przyczyny) tych treści.

§ 40

Przepis określony w § 39. stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

§ 41

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania argumentum ad personam, oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 42

Nieprzestrzeganie zasad § 28 do § 41 będzie skutkować ostrzeżeniami za pośrednictwem PW lub publicznie na Forum dyskusyjnym. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia mogą być oni banowani na czas określony lub w ostateczności usuwani z grona Użytkowników Serwisu.

VI Prawa autorskie

§ 43

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w SSRW.PL wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w SSRW.PL kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

§ 44

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w SSRW.PL w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 45

Użytkownik publikujący w SSRW.PL treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem SSRW z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z SSRW.PL) tych treści.

§ 46

Użytkownik udziela SSRW prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

VII Odpowiedzialność

§ 47

SSRW nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w SSRW.PL przez Użytkownika.

§ 48

SSRW nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 49

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w SSRW.PL, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 50

SSRW wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z SSRW.PL i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem SSRW.PL produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 51

  1. SSRW nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem SSRW.PL, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań
  2. Odpowiedzialność SSRW za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych

§ 52

SSRW nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania SSRW.PL w całości albo w części.

§ 53

W przypadku otrzymania przez SSRW urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, SSRW nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 54

SSRW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu SSRW.PL.

VIII Reklamacje

§ 55

Zakłócenia w funkcjonowaniu SSRW.PL, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach SSRW.PL mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do profilu konta Główny Administrator bądź poprzez pocztę e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

§ 56

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez SSRW w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. SSRW zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności SSRW nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 57

SSRW zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu SSRW.PL.

§ 58

Reklamacje składane do SSRW, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem SSRW.PL nie będą rozpatrywane. SSRW nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

IX Przepisy przejściowe i końcowe

§ 59

SSRW zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 60

  1. SSRW zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. 
  3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od SSRW

§ 61

W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian lub cała treść. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z SSRW na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 62

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 31 grudnia 2014 r. 
  2. § 61. stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem zdania: "W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian lub cała treść.".